ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KERESKEDELEM

1. cikk - Fogalommeghatározások

1. Az egyeki székhelyű illatkozpont jelen általános szerződési feltételekben eladóként szerepel.

2. A jelen általános szerződési feltételekben az eladó partnere vevőként szerepel.

3. A felek az eladó és a vevő együtt.

4. A megállapodás a felek közötti adásvételi szerződésre vonatkozik.

2. cikk - Az általános szerződési feltételek alkalmazása

1. Ezek a feltételek minden árajánlatra, ajánlatra, megállapodásra és szolgáltatás- vagy áruszállításra vonatkoznak, amelyet az eladó vagy az eladó nevében tesznek.

2. Jelen feltételektől csak akkor lehet eltérni, ha ebben a felek kifejezetten írásban megállapodtak.

3. cikk - Fizetés

1. A teljes vételárat mindig azonnal kifizetjük az üzletben. Egyes esetekben előleg fizetése szükséges a foglalásokhoz. Ebben az esetben a vevő igazolást kap a foglalásról és az előlegről.

2. Ha a vevő nem fizet időben, akkor késedelmes. Ha a vevő késedelmes marad, az eladó jogosult a kötelezettségek teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg a vevő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

3. Ha a vevő továbbra is késedelmes marad, az eladó folytatja a beszedést. Az ilyen begyűjtéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Ezen behajtási költségek kiszámítása a peren kívüli behajtási költségek megtérítéséről szóló rendelet alapján történik.

4. A vevő felszámolása, csődje, lefoglalása vagy fizetésének felfüggesztése esetén az eladónak a vevővel szembeni követelései azonnal esedékesek és esedékesek.

5. Ha a vevő megtagadja az együttműködést a megrendelés eladó általi végrehajtásában, akkor is köteles megfizetni a megállapodás szerinti árat az eladónak.

4. cikk - Ajánlatok, árajánlatok és ár

1. Az ajánlatok kötelezettségmentesek, kivéve, ha az ajánlatban az elfogadás határideje szerepel. Ha az ajánlatot ezen a határidőn belül nem fogadják el, az ajánlat hatályát veszti.

2. Az árajánlatokban szereplő szállítási határidők tájékoztató jellegűek, túllépésük esetén nem jogosítják fel a vevőt felmondásra vagy kártérítésre, kivéve, ha a felek írásban másként állapodtak meg.

3. Az ajánlatok és árajánlatok nem vonatkoznak automatikusan ismételt megrendelésekre. Ehhez a feleknek kifejezetten és írásban kell hozzájárulniuk.

4. Az ajánlatokon, árajánlatokon és számlákon feltüntetett ár a vételárból áll, amely tartalmazza az esedékes áfát és az egyéb állami illetékeket.

5. cikk - A megállapodás módosítása

1. Ha a megállapodás teljesítése során úgy tűnik, hogy a megbízás megfelelő végrehajtásához szükséges az elvégzendő munka megváltoztatása, kiegészítése, a felek a megállapodást ennek megfelelően, időben, kölcsönös egyeztetés alapján módosítják.

2. Ha a felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást módosítják vagy kiegészítik, ez a végrehajtás befejezésének időpontját érintheti. Az eladó erről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a vásárlót.

3. Ha a megállapodás módosításának vagy kiegészítésének pénzügyi és/vagy minőségi következményei vannak, az eladó erről előzetesen írásban tájékoztatja a vevőt.

4. Ha a felek fix árban állapodtak meg, az eladó jelzi, hogy a megállapodás módosítása vagy kiegészítése milyen mértékben eredményezi ezen ár túllépését.

5. A jelen cikk harmadik bekezdésében foglaltakkal ellentétben az eladó nem számíthat fel többletköltséget, ha a változtatás vagy kiegészítés neki felróható körülmények következménye.

6. cikk - A kockázat átruházása

1. Amint a vevő átvette a megvásárolt terméket, a kockázat átszáll az eladóról a vevőre.

7. cikk - Vizsgálat és panaszok

1. A vevő köteles a leszállított árut az átadáskor, de minden esetben a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálni. Ennek során a vevőnek meg kell vizsgálnia, hogy a leszállított áru minősége és mennyisége megfelel-e a felek megállapodásának, vagy legalább a minőség és mennyiség megfelel-e a normál (kereskedelmi) forgalomban érvényes követelményeknek.

2. A kiszállított áru sérülésével, hiányával vagy elvesztésével kapcsolatos reklamációt az áru kézbesítésétől számított 10 munkanapon belül írásban kell benyújtani az eladónak.

3. Ha a reklamációt a megállapított határidőn belül megalapozottnak nyilvánítják, az eladónak jogában áll vagy kijavítani, vagy újból kiszállítani, vagy a szállítástól elállni, és a vételár azon részére vonatkozóan jóváírást küldeni a vevőnek.

4. Kisebb és/vagy ipari szabványos eltérésekre, valamint minőségi, szín-, darabszám-, méret- vagy kiviteli eltérésekre az eladóval szemben nem lehet hivatkozni.

5. Egy bizonyos termékkel kapcsolatos reklamáció nem érinti az azonos szerződéshez tartozó többi terméket vagy alkatrészt.

6. Miután az árut a vásárló feldolgozta, további reklamációt nem fogadunk el.

8. cikk - Minták és modellek

1. A vevőn múlik a